Şiir

Geç – Taşlıcalı Yahyâ

Geç – Taşlıcalı Yahyâ
Şiir sözleri

Cemâl-i Hakkı maksûd eyle gün gibi havâdan geç
Urûc it âlem-i bâlâya bir bir mâsivâdan geç

(Hakk’ın cemaline ulaşmayı kendin için gaye edin. Gün gibi açık olan heva ve hevesten geç. Yüce âlemlere doğru çık. Seni Allah’tan uzaklaştıran ne varsa onlardan bir bir vazgeç.)

Der-i dervîşe var ahbâb-ı dünyâ bâbına varma
Cünûd-ı evliyâdan ol vücûd-ı eşkıyâdan geç

(Dervişin kapısına doğru var. Bu dünyadaki dostların kapısına gitme. Velîlerin askerlerinden ol eşkıyaların vücudundan vazgeç.)

Riyâ esbâbını terk eyle mecnûn gibi ey sûfî
Hazâna uğramış lâle gibi tâc u kabâdan geç

(Ey ham sofu! Riya giysilerini terk eyle mecnun gibi. Sonbahar mevsimindeki lâle gibi tacdan cübbeden vazgeç, fazlalıklarından kurtul.)

Mukayyed olma halkun bârî bâr-ı i’tibârına
Ferâgat eyle şâhun iltifâtından gedâdan geç

(Halkın büyüklerinin sana verdiği itibar yüküne kendini bağlama, onlardan bunu bekleme. Padişahın iltifatından vazgeç. Padişaha da dilenciye de itibar etme.)

Erenler gibi ey Yahyâ belâ yolından irşâd ol
Bekâ sahrâsına derbend-i râh-ı Kerbelâdan geç

(Ey Yahya! Sen de erenler gibi sıkıntı ve keder yolunda irşad ol. Sonsuzluk çölüne Kerbelâ’nın sıkıntılarla dolu olan yolunun geçidinden geç.)

* * * * *

Dilâ râh-ı mahabbetde belâdan ictinâb olmaz
Cefâdan incinüp özr eylemek hergiz cevâb olmaz

(Ey gönlüm! Muhabbet yolunda belâdan sıkıntıdan kaçmak olmaz. Çekilen sıkıntılardan incinip özür beyan etmek asla iyi bir cevap değildir.)

Güneş yüzlü kamer-sîmâ güzeller çok durur ammâ
Benüm serv-i bülendüm gibi bir âlî-cenâb olmaz

(Ay ve güneş gibi parlak yüzlü güzeller çoktur; ama benim boyu uzun bir servi ağacına benzeyen sevgilim gibi yücesi asla bulunmaz. )

Sevüp bir taze mahbûbı visâli gencine irmez
Yıkılup câm-ı ışk ile şu kim mest ü harâb olmaz

(Taze bir sevgiliyi sevip kavuşma hazinesine ermeyen kişi, aşk kadehi ile yıkılır yine de sarhoş olmaz. )

Belânı çekmek içün haşra dek sağ olmağ isterdüm
Dirîgâ Ka’be kapunda du’âmuz müstecâb olmaz

(Ey sevgili! Senden gelen belâları çekmek için mahşer gününe kadar yaşamak isterdim. Eyvahlar olsun ki senin Kâbe’ye benzeyen kapında duamız kabul olmaz.)

Visâl istersen ey Yahyâ vücûdun perdesin çâk it
Hemîşe âşık u ma’şûk arasında hicâb olmaz

(Ey Yahya! Eğer sevgiliye kavuşmayı istersen varlık/benlik perdesini yırt. Zira âşıkla maşuk arasında asla perde olmaz.)

 

Geç – Taşlıcalı Yahyâ

Şiir: Taşlıcalı Yahyâ
Seslendiren: Serdar Tuncer
Albüm: Şiir Medeniyeti, 2017

Bir Yorum Yaz